Tuesday, June 18, 2024 14:39

Plan voor Doorstart MUMA!

Houd MuMa Open!

NEE tegen sluiting, JA tegen doorstart!

NEE! tegen het recente besluit om de deuren te sluiten op 1 oktober 2012

NEE! tegen plannen om de museale collectie en archieven onder te brengen bij andere Nederlandse culturele instellingen zoals Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden en het Openlucht Museum in Arnhem. Het Moluks culturele erfgoed dient bewaard te blijven voor komende generaties, onder één dak en niet verspreid, uit respect en erkenning voor onze eerste generatie Molukkers.

JA! tegen doorstart waarbij de Molukse gemeenschap zelf de instandhouding van het eigen Moluks culturele erfgoed ter hand zal nemen, los van wel of geen toekenning van subsidies.

JA! tegen doorstart zodat tijd gekocht wordt om Molukse gemeenschap medezeggenschap te geven in breed gedragen planvorming over toekomst Museum Maluku en niet zoals nu gebeurt, voor het blok wordt gezet met mededeling over sluiting en uiteenvallen van collecties per 1 oktober as.

2 ton nodig voor doorstart

Voor een kansrijke doorstart van het museum in de meest afgestripte vorm is minimaal rond de 2 ton nodig voor een overbruggingsperiode van drie jaar. Dat bedrag heeft het HMO berekend op basis van de exploitatierekeningen over 2010 en 2011 van het Museum Maluku, (de financieel jaarverslagen opgesteld door de accountant).

Concreet betekent dat een bedrag van rond de 60.000 euro per jaar nodig is om het verschil tussen inkomsten en vaste lasten, dekkend te maken. Tot de vaste lasten behoren in de nieuwe basisberekening nog de huisvestingskosten en algemene kostren die tot een minimum zijn teruggebracht. De inkomsten van verhuur van kantoorruimtes op 1e etage aan het LSEM en BUAT zijn doorberekend evenals de defensief begrote inkomsten uit de verhuur van theater, vergaderzaal en entreegelden. Met het bedrag van 60.000 euro kan het Museum Maluku open blijven en hoeven de collecties niet weg. De kosten voor wisselexposities, voor activiteiten en randprogrammering vallen echter buiten de 60.000 euro.

Een overbruggingsperiode van drie jaar acht HMO nodig om het MuMa om te vormen naar een nieuwe culturele instelling, met een nieuw bestuur maar nu gekozen door de gemeenschap, met vrijwilligers ipv personeel, met een nieuwe financiële basis en met een programmering en vorm die zich zal richten en meer aansluit op wat er leeft binnen de Molukse gemeenschap en Molukse jongerengroepen.

Berekening van 60.000 euro

In de afgelopen jaren was rond de 500.000 euro per jaar nodig voor de exploitatie van het MuMa. De grootste onkostenpost vormde daarin de kosten voor personeel (salarissen en sociale lasten, in totaal iets meer dan 300.000 euro). In de nieuwe berekening van HMO zijn alle kosten voor het personeel geschrapt. Wel blijven staan zijn de huisvestingskosten alsook algemene kosten zoals automatisering, telefoon, verzekering en administratie. Alle kosten die niet direkt te maken hebben met het instandhouden van het pand zijn geschrapt.

Kort samengevat:

1. GEEN PERSONEEL!!! Dus geen salarissen en loonkosten.

2. MuMa draait geheel op vrijwilligers. Bedrag voor vrijwilligersvergoeding is begroot

3. MuMa alleen in weekend open m.a.w. 50 weekends per jaar

4. Alle kosten die niet direkt te maken hebben met in stand houden van pand zijn geschrapt

5. Kosten voor programmering tw wisselexposities en activiteiten vallen buiten basisbegroting

6. MuMa gaat met collecties online… budget begroot voor internet / server

7. Inkomsten van theater en uit winkel is naar beneden bijgesteld, defensief begroot.

(extra inkomsten bij openstelling theater gedurende week en avond)

8. Winst uit verkoop winkel en drank is niet doorberekend. Slechts kostendekkend

9. Inkomsten van verhuur (BUAT en LSEM) opgenomen in batenoverzicht

(extra inkomsten uit verhuur van ruimtes nu nog ingericht als archief)

Begroting int kort:

Bedrijfskosten

(kosten vrijwilligers,

huisvestingskosten,

verkoopkosten)

algemene kosten):

Subtotaal  € 96.300

Afschrijvingen:  € 11.000

Inkoop:  € 16.000

———

Totaal uitgaven / lasten:  € -125.300

Totaal aan Baten / inkomsten kant: € 67.600

———

Verschil € 57.700

=====

Het bedrag van €  57.700 dient dit jaar en komende 2 jaar opgehaald te worden uit giften, schenkingen, donaties en inzamelingsacties.

Inzamelingsactie: target 60.000 euro

Het comité vraagt particulieren 5 of 10 euro (kinderen 1 euro) per maand te storten. Bedrijven 25 euro. Een entreekaartje voor het MuMa voor een volwassene is nu 7,50 euro. Als 10% van de ongeveer 50.000 mensen met een Molukse achtergrond gaan doneren, dan komen we een heel eind.

Een speciaal rekeningnummer is geopend: 55.60.40.015 t.n.v. Houd MuMa Open!

Kascommissie

HMO zal een kascommissie instellen om de binnenkomende gelden te controleren en te beheren. Belangstellenden voor de kascommissie kunnen zich per email al opgeven via houd.muma.open@gmail.com

Comments are closed.